Wsparcie Rozwoju Poradni Zdrowia KUL w Lublinie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II realizuje projekt ,,Wsparcie Rozwoju Poradni Zdrowia KUL w Lublinie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 13, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.12.2018

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie.  

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 4300 osób
  2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
  3. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 59 825,43 PLN
  4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Grupa docelowa: Pacjenci i pracownicy medyczni Poradni Zdrowia KUL

Zadania:

  1. Prace przygotowawcze
  2. Remont przychodni
  3. Zakup sprzętu i wyposażenia do poradni
  4. Promocja projektu

Wartość budżetu projektu: 134 357,48 PLN

W tym dofinansowanie: 96 388,16 PLN